Education ICT Forum 2019


วันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2562

ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


รูปแบบการจัดงาน


 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ
 • การชมนิทรรศการในส่วนแสดงเทคโนโลยี ICT
 • กิจกรรม Dean Forum Group การประชุมผู้บริหาร แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และกรณีศึกษาต่างๆ ที่สำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการการศึกษา
 • กิจกรรม Tech Start Up! Start Here! Session การบรรยายให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุกิจรูปแบบใหม่ให้กลุ่มนักศึกษา
 • Networking Function

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


 1. สร้างคน Human Capital
 2. สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม Knowledge & Innovation
 3. สร้างเสริมสังคมไทย Local Transformation
 4. ก้าวไกลในสังคมโลก Global Benchmarking

วัตถุประสงค์


 1. เพื่อเป็นเวทียกระดับการพัฒนาศักยภาพและเสริมเกราะให้ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่
 2. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ผลักดันให้ระบบอุดมศึกษาไทย สามารถเพิ่มคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ/นานาชาติ สอดรับกับทิศทางของโลก
 3. ป็นเวทีแสดงนวัตกรรม digital technology เพื่อขับเคลื่อนความเป็น Smart Digital-Life และ มหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน เพื่อให้พร้อมรองรับการเดินหน้าประเทศไทยสู่ บริบทใหม่ในเวทีโลก
 4. เป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยน ร่วมทรัพยากร digital technology ในการสร้างผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ในการขยายผลการตอบประเด็นสังคม และ โจทย์หลักของประเทศ

ขอบเขต


 1. การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาจส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการค้าที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 2. แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ให้มีคุณภาพ “เท่าเทียมและทั่วถึง” ซึ่งมหาวิทยาลัยควรเข้าไปมีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนา
 3. มหาวิทยาลัยควรเป็นแหล่งนวัตกรรมชั้นนำที่มุ่งสร้างสรรค์ความรู้และผลผลิตจากการศึกษาวิจัย ตลอดจนผลิตบัณฑิตที่เป็นนวัตกรในทางที่จะปรับเปลี่ยนสังคมไทยให้สามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าจากทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อนำประเทศออกจากกับดักรายได้ปานกลางและเป็นกำลังหลักในการร่วมสร้างสังคมที่มีการกระจายโอกาสที่เท่าเทียม เกื้อกูล และเคารพซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งมความเชื่อมโยงกับประชาคมโลกอย่างเต็มภาคภูมิ

กลุ่มเป้าหมาย


 • มหาวิทยาลัยของรัฐ 12 สถาบัน
 • มหาวิทยาลัยเอกชน 75 สถาบัน
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 สถาบัน
 • สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 10 สถาบัน
 • มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 23 สถาบัน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 สถาบัน
 • โรงเรียนนายทหารและนายตำรวจ 4 สถาบัน

Sponsored byรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)
นาวาอากาศเอก ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(กรรมการ)
ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(กรรมการ)
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(กรรมการ)
ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
(กรรมการ)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(กรรมการ)

ดร.วินธัย โกกระกูล
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(กรรมการ)
ผศ.ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(กรรมการ)
ดร.กิตต์ เธียรธโนปจัย
ผู้อำนวยการสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(กรรมการ)
ดร.จอมขวัญ ผลภาษี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(กรรมการ)
คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)
คุณดิลก คุณะดิลก
กรรมการสมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : info-absolute@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ค : Education-ICT-Forum
© Copyright 2020 Education ICT Forum. - All Right Reserved.